[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाट इथे स्वप्नातिल,Vaat Ithe Swapnateel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाट इथे स्वप्नातिल,Vaat Ithe Swapnateel

Sushant
वाट इथे स्वप्नातिल संपली जणू
थांबवितो धारांनी सावळा घनू, ग बाई

आजुबाजूच्या पानांनी वेढली ही निळाई
चिंतनात बैसली ग मंत्रमुग्ध राई
फुलूनिया आली गडे बावरी तनू

दऱ्यांतुनी आनंदला पाणओघ नाचरा
आसमंत भारीतो ग गानसूर हासरा
माथ्यावरी दिसले ग इंद्राचे धनू--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:21:00 PM