[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाट पाहुनी जीव शिणला,Vaat Pahuni Jeev Shinala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाट पाहुनी जीव शिणला,Vaat Pahuni Jeev Shinala

Sushant
वाट पाहुनी जीव शिणला
दिसा मागुनी दिसं टळला
सुर्व्या आला, तळपून गेला
मावळतीच्या खळी गालाला
गडणी, सखे गडणी

कुटं गुंतला, सब्द इसरला
देऊन अपुल्या सजणीला
डोंगर वलंडून चांद चालला
चांदणं चारून धरतीला

मासं जोडी जोडीनं पव्हती
पाखरं संगती-संगतीनं फिरती
एक डहाळीवर बिलगून फुलती
फुल-कळ्या त्या येलाला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:23:00 PM