[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वादलवारं सुटलं गो,Vadal Vara Sutala Go

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वादलवारं सुटलं गो,Vadal Vara Sutala Go

Sushant
वादलवारं सुटलं गो
वाऱ्यानं तुफान उठलं गो
भिरभिर वाऱ्यात
पावसाच्या माऱ्यात
सजनानं होडीला पान्यात लोटलं
वादलवारं सुटलं गो !

गडगड ढगांत बिजली करी
फडफड शिडात धडधड उरी
एकली मी आज घरी बाय
संगतीला माझ्या कुनी नाय
सळसळ माडांत
खोपीच्या कुडात
जागनाऱ्या डोल्यांत सपान मिटलं
वादलवारं सुटलं गो !

सरसर चालली होडीची नाळ
दूरवर उठली फेसाची माळ
कमरेत जरा वाकूनिया
पान्यामंदी जालं फेकूनिया
नाखवा माजा
दर्याचा राजा
लाखाचं धन त्यानं जाल्यात लुटलं
वादलवारं सुटलं गो !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:32:00 PM