[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वहिनी माझी हसली ग,Vahini Majhi Hasali Ga

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वहिनी माझी हसली ग,Vahini Majhi Hasali Ga

Sushant
वहिनी माझी हसली ग, वहिनी माझी हसली
आजवरी जी दादावरती उगाच होती रुसली !

वहिनी हसता कणकण हासे
भवति सांडले सोनकवडसे
घरदाराला फुटले हासू, नवीन शोभा दिसली !

वहिनी हसता हसले अंगण
अंगणातले अन्‌ वृंदावन
वहिनी पाणी घालु लागता तुळस कशी रसरसली !

वहिनी हसता हसले घुसळण
ताकावर ये लोणी उसळून
खुदुखुदु हसतो भात चुलीवर, उकळी फुटली कसली ?

हासत हासत पदर बांधुनी
भरभर कामे करते वहिनी
तो शकुनाचा हात लागता घरी लक्षुमी दिसली !

हसू वहिनीच्या गाली दिसता
दादा हसला वहिनी हसता
हरवुन गेली होती गंमत फिरुनी आज गवसली !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:02:00 PM