[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाजवि मुरली श्यामसुंदरा,Vajavi Murali Shyam

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाजवि मुरली श्यामसुंदरा,Vajavi Murali Shyam

Sushant
वाजवि मुरली श्यामसुंदरा
तुझ्या मंदिरी नाचे मीरा !

करि करताळा, पायी घुंगुर
जन्म तुडविते हा क्षणभंगुर
देह नव्हे हा मोरपिसारा !

कसले कलियुग ?- मी द्वापारी
गोपवधू मी, तू कंसारी
कालिंदीचा रम्य किनारा !

गोपिनाथ तू, मी तर गोपी
पुण्यशील तुज, जगास पापी
आले आले मी अभिसारा !

मिठीत मिटले विश्व मुकुंदा
मी आपणिले ब्रम्हानंदा
तू मी दोघे- अमृतधारा !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:17:00 PM