[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाजवी पावा गोविंद,Vajavi Pava Govind

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाजवी पावा गोविंद,Vajavi Pava Govind

Sushant
शरदाचे चांदणे, मधुवनी, फुलला निशिगंध
नाचतो गोपीजनवृंद, वाजवी पावा गोविंद !

पैंजणे रुणझुणती, मेखला कटिवर किणकिणती
वाहते यमुनाजळ धुंद, वाजवी पावा गोविंद !

वारा झुळझुळतो, फुलांचा सुगंध दरवळतो
सांडतो भरुनी आनंद, वाजवी पावा गोविंद !

धरुनिया फेर हरीभवती, गोजिऱ्या गोपी गुण्गुणती
आगळा रासांचा छंद, वाजवी पावा गोविंद !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:19:00 PM