[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाकल्या दिशा फुलून,Vakalya Disha Phulun

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाकल्या दिशा फुलून,Vakalya Disha Phulun

Sushant
वाकल्या दिशा फुलून स्निग्ध रंग सावळा.

या फुलांत, या सुरांत, चंद्र घालतो गळा
पावले अशी सलील नादती कुठून नाद ?
मी क्षितिज वाहतो तरी जुळे न शब्द, गीत.

दु:ख एक पांगळे जशी तरूंत सावली
या उरात पेटलीस, का उन्हास काहिली ?
असे कसे सुने सुने मला उदास वाटते
जशी उडून पाखरे नभात चालली कुठे ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:16:00 PM