[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वळते वाट चढता घाट,Valate Vaat Chadhata Ghat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वळते वाट चढता घाट,Valate Vaat Chadhata Ghat

Sushant
वळते वाट चढता घाट
तोल सावरा अंगाचा
वसंत आला वनात बाई, उत्सव चाले रंगांचा !

बाई जपून जा, गडे जपून जा ग
जपून जा बाई जपून जा !

हा चैत्र प्रीतिचा महिना
तरुतरूत गाती मैना
खगाखगांचा सूर लागतो आज वेगळ्या ढंगांचा !

वनलतात घुमती वाळे
त्या तिथेच मन्मथ खेळे
तळ्यात फुलल्या कमळांभवती संघ गुणगुणे भृगांचा !

भिरभिरून वारा येतो
अन्‌ पदरा उडवुन देतो
वातावरणी थवा तरंगे सप्तरंगि त्या मेघांचा !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:14:00 PM