[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाळवंटांतून भीषण,Valavantatun Bheeshan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाळवंटांतून भीषण,Valavantatun Bheeshan

Sushant
वाळवंटांतून, भीषण वैराण
चालले जीवन, चालले जीवन

वाळूचा सागर, क्षितिजे चौफेर
त्यावर लोळते, जळते, अंबर
रेतीस नाचवी वाफेचे तुफान

गेले रे गेले रे संगती-सोबती
पुसट पाऊले ठेवून मागुती
कितीक जायाचे असेच अजून

कलला कलला दिवस कलला
उंटांच्या पायांनी काळ हा चलला
लांबल्या सावल्या चालल्या सोडून--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:54:00 PM