[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वनवास हा सुखाचा,Vanavas Ha Sukhacha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वनवास हा सुखाचा,Vanavas Ha Sukhacha

Sushant
वनवास हा सुखाचा, सुखाचा, सुखाचा
दिनरात लाभताहे सहवास राघवाचा

हाते उभारलेली ही रम्य पर्णशाला
छायेत नांदता या आनंद ये निराळा
भूमीवरी जणू हा संसार पाखरांचा

खांबास चार वेळू, शाकारणी तृणांची
कानी सुरेल वाणी माझ्याच कंकणांची
कष्टे कमावलेला हो आस्वाद अमृताचा

हे सौख्य काय देती साकेत राजधानी ?
प्रीतीरसात न्हाती सुख-दुःख भाव दोन्ही
प्रीती मिळो पतीची हा स्वर्ग स्वामिनीचा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 10:52:00 PM