[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वारा फोफावला,Vara Phophavala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वारा फोफावला,Vara Phophavala

Sushant
वारा फोफावला, दरिया उफाळला
माझं ग तारू, कसं हाकारू
सजणे समिंदरात ?

लाटेवर लाट, पाठोपाठ
थयथय दरिया, नाचे काठोकाठ
तुफानाची खुणगाठ !

वाऱ्यानं शीड करी फडाफडा
छातीत होई धडाधडा
माझी काय छाती नाय्‌ वल्हवायला !

हे बघ कललं उजवीकडं
क्षणात झुकलं डावीकडं
फेसाळ पाणी होडीत आलं, थोडं थोडं !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:41:00 PM