[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वारा सुटे सुखाचा,Vara Sute Sukhacha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वारा सुटे सुखाचा,Vara Sute Sukhacha

Sushant
वारा सुटे सुखाचा, आनंद मेघ आले
मी अमृतात न्हाले

अनिकेत त्यास लाभे सिंहासनी निवारा
नौकेस हात द्याया आला पुढे किनारा
कोमेजल्या लतेचा होऊन कुंज डोले

माझी मलाच कैसी झाले अनोळखी मी
तिन्ही जगात आता माझ्यापरी सुखी मी
हे भाग्य सोसवेना होतात नेत्र ओले

माझे मला कळेना आले घडून कैसे
उल्केस आज लाभे चैतन्य तारकेचे
उचलावया शिळा ती आभाळ नम्र झाले--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:43:00 PM