[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाऱ्याने हलते रान,Varyane Halate Raan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाऱ्याने हलते रान,Varyane Halate Raan

Sushant
वाऱ्याने हलते रान
तुझे सुनसान
हृदय गहिवरले;
गायीचे डोळे करुण उभे की
सांज निळाईतले .....

डोळ्यात शीण
हातात वीण
देहात फुलांच्या वेगी;
अंधार चुकावा म्हणून
निघे बैरागी .....

वाळूंत पाय
सजतेस काय ?
लाटान्ध समुद्राकाठी
चरणात हरवला गंध
तुझ्या की ओठी ?

शून्यात गर्गरे झाड
तशी ओढाळ
दिव्यांची नगरी
वक्षात तिथीचा चांद
तुझा की वैरी ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:46:00 PM