[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाऱ्यावरती घेत लकेरी,Varyavarati Ghet Lakeri

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाऱ्यावरती घेत लकेरी,Varyavarati Ghet Lakeri

Sushant
वाऱ्यावरती घेत लकेरी, गात चालल्या जल-लहरी !

चहू दिशांना प्रेमरसांकित
लकेर घुमवि सुरेल संगित
अन्‌ संध्येच्या गाली नकळत स्वप्न रंगवी निलांबरी !

ताल धरोनी हरित तृणाचे
मोहक पाते मुरडत नाचे
फूल हो‍उनी कुंदकळीचे, गंध उधळिते मोदभरी

भेदभाव हे विसरुन सगळे
आनंदाने गायिलले
सप्त स्वरांचे गीत रंगले सात वेगळ्या सरोवरी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:50:00 PM