[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वासनासुखाच्या रंगी,Vasana Sukhachya Rangi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वासनासुखाच्या रंगी,Vasana Sukhachya Rangi

Sushant
वासनासुखाच्या रंगी रंगुनीया गेलो
तुझ्या किर्तनाच्या रंगा देवा अंतरलो

तुझे नाम ना घेता उभा जन्म गेला
पराजीत मानव तरीही अभिमान केला
तुझे रूप विसरुनी दूर दूर गेलो

प्रेमरस प्यालो अन्‌ द्रव्यलोभ केला
प्रपंचात गुंतुनिया जन्म घालविला
माझिया सुखाचा देवा मीच वैरी झालो

गांजता परंतु अंती आलो दर्शनाला
क्षमा तू उदारा आता करी पामराला
मुक्ती देई अथवा ना दे, तुझ्या दारी आलो--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:53:00 PM