[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वस्त्रहरण,Vastraharan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वस्त्रहरण,Vastraharan

Sushant
झाकली मूठ सव्वा लाखाची
उघडली तरी मोलाची
त्यात दडलेले असतात काही गुलाबी क्षण
त्याची झलक म्हणजे, वस्त्रहरण
वस्त्रहरण ..... वस्त्रहरण .....

खट्याळ, हळवी, धमाल, मिश्किल
कहाणी, किस्से जुळून येतील
टपली, टिचकी, जराशी फिरकी
थोडसं टेन्शन, वस्त्रहरण
वस्त्रहरण ..... वस्त्रहरण .....--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:00:00 PM