[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाटे भल्या पहाटे यावे,Vate Bhalya Pahate Yave

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वाटे भल्या पहाटे यावे,Vate Bhalya Pahate Yave

Sushant
वाटे भल्या पहाटे यावे तुझ्या महाली
हलकेच जागवावे गाऊनिया भूपाळी

झोपेत जाग थोडी असशील गुंगलेली
सुखपूर्ण गोड निद्रा फुलवील स्वप्नवेली
खुलताच स्वप्नसुमने होऊन तू अबोली

अनिरुद्ध अंतरीचा मी मंचकासमोर
जणु आणिला सखीने बांधूनि प्रेमदोर
हे मोरपंख तुझिया फिरवुनि दोन्ही गाली--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:28:00 PM