[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वायुसंगे येइ श्रावणा,Vayu Sange Yei Shravana

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] वायुसंगे येइ श्रावणा,Vayu Sange Yei Shravana

Sushant
वायुसंगे येइ श्रावणा
जलधारांची छेडित वीणा

सप्तस्वर ते तव बरसाती
मैफल अपुली मधु रंगविती
रिमझिमती लय तालच देईल समिरांच्या पैंजणा

मंगल पहिल्या प्रसन्न प्रहरी
झरझरता सर तुझी हासरी
चैतन्याची दिसेल कांती सोनियाच्या दिना

भिजवुनि क्षण जीवनवर्षाचे
मयूर नर्तन बघ हर्षाचे
चढण तुझी जा चढुनि पाहुनी इंद्रधनूच्या खुणा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:38:00 PM