[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विजयपताका श्रीरामाची,Vijay Pataka Shri Ramachi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विजयपताका श्रीरामाची,Vijay Pataka Shri Ramachi

Sushant
विजयपताका श्रीरामाची
झळकते अंबरी
प्रभू आले मंदिरी

गुलाल उधळुनि नगर रंगले,
भक्तगणांचे थवे नाचले,
रामभक्तिचा गंध दरवळे,
गुढ्यातोरणे घरोघरी

आला राजा अयोध्येचा,
सडा शिंपिला प्राजक्ताचा
सनई गाते मंजुळ गाणी,
आरती ओवाळती नारी

श्रीरामाचा गजर होऊनी,
पावन त्रिभुवन झुकते चरणी
भक्त रंगले गुणी गायनी
भक्तियुगाची ललकारी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/19/2012 12:01:00 AM