[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विझले रत्‍नदीप नगरात,Vijhale Ratnadeep Nagarat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विझले रत्‍नदीप नगरात,Vijhale Ratnadeep Nagarat

Sushant
विझले रत्‍नदीप नगरात
आता जागे व्हा यदुनाथ !

अंधारातुनि प्रकाश निवळे
हलके हलके पूर्वा उजळे
दवबिंदूंचे मोती झाले पर्णांच्या तबकात !

जागी झाली सुर्वणनगरी
अरुणासह ये उषासुंदरी
सोन्याची नवप्रभा पसरली, सोन्याच्या दारात !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/19/2012 12:03:00 AM