[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विकल सांजवेळी,Vikal Sanj Veli

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विकल सांजवेळी,Vikal Sanj Veli

Sushant
विकल सांजवेळी डोळ्यांत आले पाणी
फिरून आठवे रे चुकली प्रेमकहाणी

उदास होता वारा, उदास नदीकाठ
मुकेच झाले ओठ गिळून सारी गाणी

चुकले कुठे काही कळले कसे नाही
घेरल्या दिशा दाही अशुभ सावल्यांनी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/19/2012 12:00:00 AM