[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विकत घेतला श्याम,Vikat Ghetala Shyam

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विकत घेतला श्याम,Vikat Ghetala Shyam

Sushant
नाहि खर्चिली कवडीदमडी, नाहि वेचला दाम
विकत घेतला श्याम, बाई मी विकत घेतला श्याम !

कुणी म्हणे ही असेल चोरी, कुणा वाटते असे उधारी
जन्मभरीच्या श्वासाइतुके मोजियले हरिनाम !

बाळ गुराखी यमुनेवरचा, गुलाम काळा संतांघरचा
हाच तुक्याचा विठ्ठल आणि दासाचा श्रीराम !

जितुके मालक, तितुकी नावे, हृदये तितुकी, याची गावे
कुणि न ओळखी तरिही याला दीन अनाथ अनाम !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/18/2012 11:55:00 PM