[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विटेवरच्या विठ्ठलाची,Vitevarachya Vitthalachi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विटेवरच्या विठ्ठलाची,Vitevarachya Vitthalachi

Sushant
लाखात लाभले भाग्य तुला ग बाई
विटेवरच्या विठ्ठलाची झालिस रखुमाई

मेघासम जो हसरा श्यामल
चंद्राहुनि तो अधिकहि शीतल
नाम जयाचे मुखात येता
रूप दिसे ठायी ठायी

भक्तांचा जो असे आसरा
ह्या विश्वाचा हरी मोहरा
क्षणात इकडे क्षणात तिकडे
हाकेला ग धाव घेई--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/19/2012 12:05:00 AM