[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विठ्ठल रखुमाई परी,Vitthal Rakhumai Pari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] विठ्ठल रखुमाई परी,Vitthal Rakhumai Pari

Sushant
विठ्ठल रखुमाई परी -
आईबाप हे दैवत माझे असता माझ्या घरी
कशाला जाऊ मी पंढरपुरी ?

कैलासाहुनी थोर मन हे माझ्या बाबांचे,
शंकराला विष न पचले प्रपंच दु:खाचे,
पचवुन देती अमृत मजला संत वचनांचे
पुंडलिकापरी हात जोडुनी सदैव सामोरी

सात समिंदर भरूनी उरली माया आईची
प्रेमळतेला उपमा नाही वाणी ज्ञानेशाची
मंगल शोभा जिच्या ललाटी कोटी चंद्राची
वत्सलमूर्ति माय माउली मानस - देव्हारी

विटेवरचे जगजेठी हे आले माझ्यासाठी
संसाराचा थाट मांडुनी केली मजला मोठी
करपुष्पांची माला घालुन तुमच्या मी कंठी
चरणांचे हे तीर्थ घेत्ये चंद्रभागेपरी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/19/2012 12:28:00 AM