Patriotic Marathi SMS

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Patriotic Marathi SMS

Sanmukh
15 August / 26 January Marathi SMS
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Patriotic Marathi SMS

Sanmukh
swatantrya dinacha marathi sms:
bharato mam deshosya,
bharatiyachya bandhwa,
paranurakti rasmin.. me deshasti mam sarvada.!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Patriotic Marathi SMS

Sushant
महाराष्ट्रात राह्यचं असेल तर ’जय महाराष्ट्र’ म्हणा..
मराठी मानुस काय करू शकतो हे विचारण्या पेक्षा,
आपण मराठी माणसा साठी काय करू शकतो ह्याचा विचार करा......
मला आहे मराठीची जाण
महाराष्ट्रात माझा जन्म झाला हाच मला अभिमान.........