तुमचा मित्र निराश , हताश झाला आहे. त्याला motivation ची गरज आहे. त्याला मोटीव्हेट करण्यासाठी एखादे छानसे पुस्तक सुचवा .

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुमचा मित्र निराश , हताश झाला आहे. त्याला motivation ची गरज आहे. त्याला मोटीव्हेट करण्यासाठी एखादे छानसे पुस्तक सुचवा .

Salil Chaudhary
Administrator
Admin - Netbhet