मराठी बिझनेस क्लब आयोजित "ध्यास उद्योजकतेचा"

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मराठी बिझनेस क्लब आयोजित "ध्यास उद्योजकतेचा"

Gauri
मराठी बिझनेस क्लब आयोजित "ध्यास उद्योजकतेचा" प्रवास सहा दशकांचा
वक्ते : मा. श्री. जी. के. पेंढारकर
(Founder, Chairman VICCO Laboratories)

!!! FREE ENTRY !!!

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: मराठी बिझनेस क्लब आयोजित "ध्यास उद्योजकतेचा"

sappubhai
नमस्कार,
मला मराठी बिजनेस क्लब विषयी माहिती हवी आहे ?
जसे.
कोण जॉइनकरू शकतो.
त्याला सभासद फी असते का?
कार्यक्रम कोणते असतात.
आणि कोणत्या मुख्य शहरांमधे होतात.

धन्यवाद
स्वप्नील
marathiboli.in
marathiboli.com
marathiblogs.in